Tasarımı Kaydet  Kapat

ORVİKS - STRATEJİK PLAN, KALİTE VE RİSK YÖNETİMİ

STRATEJİK PLAN, KALİTE VE RİSK YÖNETİMİ

(Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları)

Kalite Yönetim Sistemi

 • (YÖK KIDR, YÖKAK, COSO, EFQM, ISO 9001:2015, 2700x, 31000, 18001,SKS, Hastane Verimlilik Kriterleri, JCI, HIMMS vb) tüm standartlarla ilgili mevcut durum analizlerinizi girebilir ve görevlendirmeleri yapıp Entegre Kalite Eylem Planı oluşturabilir ve hepsi ile sürecimerkeziolaraktakipedereksonucaulaşabilirsiniz.
 • Kalite Yönetim Sisteminde oluşturulması gereken dökümanları, birimlerden toplanan verilerile kendisi üretir.

ORVİKS KALİTE YÖNETİMİ

Genel İş Akışı

MerkeziGörevYönetimi

ORVİKS

STRATEJİK YÖNETİM VE KALİTE

Kalite Yönetim Sistemi

 • COSO (İç Kontrol), EFQM
  • ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 31000:2018, Vb.
  • SKS, HASTANE VERİMLİLİK KRİTERLERİ, JCI, HIMMS
  • KVKK
  • YÖK KİDR,YÖKAK
 • Stratejik Yönetim
  • Stratejik Plan
  • Performans Programı
  • İdare Faaliyet Raporu
  • BalancedScoreCards
 • Risk Yönetimi
  • OperasyonelRiskler
  • Stratejik Riskler
  • Değerlendirme ve Risk Kontrol Faaliyetleri
Merkezi Aksiyon Yönetim Sistemi:
Her konudaki aksiyonlarınızı tek merkezden yönetir.
Sistem Geneli Göstergeler:
Stratejik plan, performans programı, süreçler, riskler, aksiyonlar için gösterge tanımlayabilir ve izleyebilirsiniz.
Form Tanımlama ve Anketler:
İstediğiniz şekilde kullanıcılardan formlar tanımlayarak veri toplayabilir ve bu verileri aksiyonlarınız ile ilişkilendirebilirsiniz.

Kalite Dokümanları
ORVIKS Tarafından oluşturulan dokümanlar
Prosedürler
Girilen verileri kullanarak prosedür dokümanlarını .docxformatında kendisi üretir.
Talimatlar
Girilen verileri kullanarak talimat dokümanlarını .docxformatında kendisi üretir.
Personel Görev Tanımları
Girilen verileri kullanarak personel görev tanımlarını dokümanlarını .docxformatında kendisi üretir.
Birim Görev Tanımları
Girilen verileri kullanarak birim görev tanımları dokümanlarını .docxformatında kendisi üretir.
Süreç Tanımları
Girilen verileri kullanarak süreç tanımları dokümanlarını .docxformatında kendisi üretir.
Üretilen bütün dokümanları onay süreçlerine göre versiyonlar, yayınlar, dağıtım listelerine göre gerekli dağıtımlarını yapar.

ORVIKS Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim Araçları


ORVIKS Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi


YARDIMCI ARAÇLAR
Anket Modülü
Anketlerinizi oluşturup kurumsal web sitenizde yayınlayabilirsiniz.
Form Tanımları
Kendi veri girişformlarınızı tanımlayıp form cevaplarını aksiyonlarınız ile ilişkilendirebilirsiniz.
Varlık Yönetimi
Bilişim varlıklarınızı tanımlayabilir, gruplara göre tehdit ve zafiyetlerinizi belirleyebilirsiniz.
Varlık Riskleri
Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik değerlerine göre varlık risklerinizi değerlendirebilir ve matris üzerinde izleyebilirsiniz.
Kurum Aksiyon Planı
Kalite ile ilişkili olmayan her türlü aksiyonlarınızı Kurum Aksiyon Planı üzerinden takip edebilirsiniz.
WebDAVDosya Sunucusu
SYK tarafından oluşturulan ve yayınlanan tüm dokümanları bir dosya sunucusu olarak erişmenizi sağlar.

ORVIKS GRC KAZANIMLAR
Kullanım Kolaylığı
Kullanımıçokkolaydırveneredeysehiçeğitimgerektirmez. Birimkullanıcılarıdahilkendigörevlerinirahatlıklagerçekleştirir.
1
Tek Veri Kaynağı
Birimlertarafındangirilenverilerkalitedökümanlarınadirekyansır. Ayrıcabirdüzenlemevehesaplamagerektirmez.
2
Tutarlı Dokümanlar
GirilenverilerdendökümanlarORVIKS tarafındanüretildiğiiçintutarsızlıkbulunmaz.
3
Doküman Yayınlama
Yayınlamayönetimiiletümoluşturulandökümanlarınversiyonlamaişlemleriniyaparveyürürlüktekidökümanlarıher zaman güncelolaraksunar.
4
İşGücü Kazancı
Kalitesüreçleriiçinharcananişgücünüciddiorandaazaltırveword-excel ilesüreçgerçekleştirmeyeçalışmaktanciddiorandakarlıbirçözümdür.
5
Dosya Sunucusu
ORVIKS WebDAV ileher zaman yayınlanmışgeçerliversiyonuçalışanlarınızasunar.
6
REST API
REST API ilekullandığınızdiğeruygulamalarınızada entegreedebilirsiniz.
7
ResponsiveTasarım
ORVIKSmobil cihazlarınızda da düzgün şekilde çalışır.
8
Geliştirilmeye Açık
İhtiyaçlara göre geliştirilmeye açık bir sistemdir.